Rekrutacja

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem  Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

Dokumenty rekrutacyjne

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia, studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych)
  • Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne kandydata
  • W przypadku zapłaty w 3 ratach przed rozpoczęciem każdego semestru– Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla Słuchaczy studiów podyplomowych
  • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

Terminy i etapy rekrutacji

III edycja Studiów Podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych” rozpocznie się z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 z dniem 05-06 października 2019.

Rejestracja w IRK: od dnia 10.04.2019 do dnia 30.09.2019.
Dostarczanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 10.04.2019 do dnia 30.08.2019 oraz od dnia 19.09.2019 do dnia 07.10.2019.
Ogłoszenie listy wstępnie przyjętych: 03.10.2019.